• دستگاه پرس اطو یقه - سردست

  دستگاه پرس اطو یقه - سردست
  • مدل: OM-1401
  • سایز: 86×48×38
  • وزن: 30 کیلوگرم
  • کنترل برق: 380 ولت
  • قدرت: 4.5 کیلووات
  • ظرفیت: -----
  • فشار هوا: 4 بار

  پرس یقه و سردست، موجبات اطو شدن منظم پیراهنها را تامین میکند. همچنین به اطو شدن منظم آستینهای پشت سردست و یقه مساعدت میکند. دهانه فوقانی پرس سقه و سردست دارای گرمایش روغنی بوده و توزیع یکسان حرارت را موجب میشود. دهانه پایینی بتوسط گرمایش رزیستانس و بخار کار میکند. تنظیم زمان و حرارت موجبات بازدهی کامل در هر نوع پارچه میشود.

 •